tpaul.pl UBEZPIECZENIA MULTI PW PAUL Strona www.tpaul.pl jest w rozbudowie!


POSIADAMY UBEZPIECZENIA OD NAJLEPSZYCH TOWARZYSTW
NIE PRZEPLACAJ ZA POLISE
SKONTAKTUJ SIE Z NAMI
UBEZPIECZYMY CI
Dom, Mieszkanie, Samochod, Zdrowie i Zycie, Oszczedzanie i Inwestycje, Podroz krajowa i Zagraniczna, Biznes oraz Mikro Biznes

PW PAUL - UBEZPIECZNEIA MULTI
PW PAUL - Doradctwo Ubezpieczniowe


PW PAUL
PW PAUL Tomasz Stepien mobile +48 515 099 101 tpaul@tlen.pl

Najkorzystniejsza oferta? Ubezpieczenia w pakiecie! Najlepsze ceny na rynku!!!

# Dom i Mieszkanie
# Samochod
# Zdrowie i Zycie
# Oszczedzanie i Inwestycje
# Podroz krajowa i Zagraniczna
# Biznes oraz Mikro Biznes

UBEZPIECZENIA
Najkorzystniejsze oferty ubezpeiczeniowe na rytnku prowadzone przez PW PAUL.

UBEZPIECZENIA
email: tpaul@tlen.pl
lub tpaul@o2.plTELEBIMOsobowe i majątkowe
Według kodeksu cywilnego ubezpieczenia można podzielić na osobowe i majątkowe.
Ubezpieczenia osobowe to ubezpieczenia zapewniające pokrycie potrzeb finansowych wynikłych wskutek określonych zdarzeń w życiu człowieka (choroba, kalectwo, dożycie określonego wieku lub śmierci) [Encyklopedia popularna PWN, 1982, s. 815]. W art. 829 kodeksu cywilnego ubezpieczenia osobowe dzieli się na ubezpieczenia na życie - śmierci osoby ubezpieczonej lub dożycia przez nią określonego wieku oraz ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków - uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku. Ubezpieczenia majątkowe to ubezpieczenia dotyczące mienia albo odpowiedzialności cywilnej według art. 821 kodeksu cywilnego. Mają one na celu pokrywanie strat materialnych, w wyniku szkody. Podział tych ubezpieczeń zależy od przedmiotu ubezpieczenia oraz rodzaju ryzyka, przykładem takiego ubezpieczenia może być między innymi ubezpieczenia morskie, budynków od ognia itp.
Obowiązkowe i dobrowolne
Inny podział, jaki występuje obecnie w ubezpieczeniach to podział na ubezpieczenia obowiązkowe i dobrowolne. Podział ten wynika z ustawy o działalności ubezpieczeniowej z 28.07.1990 roku. Ustawodawca wyodrębnił z pakietu różnych ubezpieczeń te, które ze względu na szczególny charakter społeczny ochrony ubezpieczeniowej, a następnie określił je jako ubezpieczenia obowiązkowe. Fakt ten, wnika z tego, iż w przypadku ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej zapewniają one ochronę dóbr majątkowych i osobistych osób trzecich, np. rolnik w przypadku wystąpienia ognia na swoim polu, dzięki ubezpieczeniu nie zostanie bez środków do życia, gdyż dostanie odszkodowanie za poniesione straty.
Z pośród ubezpieczeń obowiązkowych wyróżniamy:

odpowiedzialność cywilną posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody wyrządzone ruchem tych pojazdów [[[Rozporządzenie]] Ministra Finansów z dnia 9.12.1992 r., Dz. U. Nr 96, poz. 475, zmiany: Dz. U. 1993r Nr 129, poz. 603, Dz. U. 1994 Nr 94, poz. 455, Nr 134, poz. 700], ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych [Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21.12.1990 r., Dz. U. nr 92, poz. 546, zmiany: Dz. U. 1991 r. Nr 85, poz. 389, Dz. U. 1994 r., Nr 94, poz. 454], odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego [Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30.12.1993 r., Dz. U. Nr 134, poz. 653, zmiany: Dz. U. 1994 r., Nr 94, poz. 456], ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu doradców podatkowych [Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19.08.1996 r., Dz. U. Nr 102 poz. 475], ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu przyjmującego zamówienie na świadczenia zdrowotne za szkody wyrządzone przy udzielaniu tych świadczeń [Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26.11.1998r., Dz. U. Nr 143, poz. 921], ubezpieczenie w sprawie ogólnych warunków obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej adwokatów [Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10.10.2000 r., Dz. U. Nr 90 poz. 1001], ubezpieczenie w sprawie ogólnych warunków obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej notariuszy [Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10.10.2000 r., Dz. U. Nr 90 poz. 1002], ubezpieczenie w sprawie ogólnych warunków obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej radców prawnych [Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10.10.2000 r., Dz. U. Nr 90 poz. 1003]. Posiadacz danego mienia mocą ustawy zostaje zobligowany do zawarcia umowy ubezpieczenia w dowolnie wybranym przez siebie zakładzie, ponieważ warunki ubezpieczenia są jednolite gdyż wynikają z ustawy. Jedyną cechą, którą różnią się ubezpieczenia między zakładami ubezpieczeniowymi to stawka ubezpieczenia, którą ustalają bezpośrednio firmy ubezpieczeniowe.
Ubezpieczenia dobrowolne są to wszystkie inne ubezpieczenia, poza wymienionymi powyżej. Ubezpieczenie takie może zawrzeć zarówno osoba fizyczna jak i prawna, dokonuje ona wyboru, co do rodzaju i zakresu ubezpieczenia, jakie chce zawrzeć w zależności od przedmiotu ubezpieczenia. Gama oferowanych w tym zakresie ubezpieczeń jest bardzo liczna.

Społeczne i gospodarcze
Ostatni podział wśród ubezpieczeń, jaki występuje to podział na ubezpieczenia społeczne i gospodarcze.
Ubezpieczenia społeczne to system świadczeń zapewniający pracownikom i ich rodzinom pomoc z publicznych funduszów składkowych w razie choroby, niezdolności do pracy, starości i śmierci [Encyklopedia popularna PWN, 1982, s. 815]. Ubezpieczenia społeczne ściśle związane są z pracowniczym, spółdzielczym lub innym stosunkiem pracy. Zadaniem tych ubezpieczeń jest ochrona zdrowia jak i zdolności do pracy osoby ubezpieczonej. Zarówno zakład pracy (pracodawca) a także pracownik opłaca składkę za to ubezpieczenie. W Polsce ubezpieczeniami społecznymi zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz Kasa Ubezpieczeń Społecznych. c

UBEZPIECZENIA


RODO Wykonując obowiązek informacyjny
- RODO -

- Regulamin Polityki Prywatności PW PAUL -

PW PAUL Tomasz Stepien mobile; +48 515 099 101 email: tpaul@tlen.pl lub tpaul@o2.pl